Freedom to learn

10603497_819491288083711_4517046155530940162_n

 

…freedom to learn…
ถ้าสิ่งนั้นปลอดภัยและไม่ก้าวก่ายละเมิดสิทธิของใคร
สิ่งนั้นสามารถให้อิสระในการคิด ในการพูด ในการเล่น
เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและความสุข

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s